我將召喚我自己
我將召喚我自己

我將召喚我自己

Author:範無
Sort:都市
Update:2022年09月07日
Add

戰爭永遠不會停止,秩序會在其中一次次重建,這是無解的迴圈

我將貫徹自己的正義,改變這已經扭曲的一切

無需他人廻應,我將召喚我自己

Recent chapters
Popular rec
Source update